สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ กับกิจกรรม การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง และสถานศึกษาต้นแบบในพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแบหอ ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปิน

      19 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ นำโดย ผศ.ดร.เกรสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาชมรม First Read Club "อ่าน สาน สุข" ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายแดนใต้ กับกิจกรรม การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง และสถานศึกษาต้นแบบในพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแบหอ ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ภายในกิจกรรมมีการเปิดโครงการ และกล่าวพบปะ คุณครูและสมาชิกในชุมชนรวมถึงกรรมการของสถานศึกษา กล่าวตอนรับโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแบหอ ทางทีมน้อง ๆ จาก ชมรม First Read Club "อ่าน สาน สุข" ร่วมกัน พัฒนาและปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้กับทางโรงเรียน ด้วยการทาสีเครื่องเล่นให้มีสีสันมากขึ้นและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้กับโรงเรียนและชุมชมโรงเรียนบ้านแบหอ ในลำด้บต่อไป

แกลเลอรี่